Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (144)
Зовнішня інформація (2) Перевірки (11)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ"

#33718431

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 931.00 482.00
первісна вартість 1001 3 017.00 3 017.00
накопичена амортизація 1002 2 086.00 2 535.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 893.00 41 461.00
Основні засоби 1010 4 915 228.00 4 514 479.00
первісна вартість 1011 4 915 228.00 4 950 690.00
знос 1012 436 211.00
Усього за розділом I 1095 4 927 052.00 4 556 422.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 458 947.00 701 294.00
Виробничі запаси 1101 1 233 181.00 667 990.00
Незавершене виробництво 1102 177 258.00 16 549.00
Готова продукція 1103 32 198.00 11 318.00
Товари 1104 16 310.00 5 437.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 164 996.00 1 908 035.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 18 410 350.00 21 163 641.00
з бюджетом 1135 876.00 74 186.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 49.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 43 738.00 72 116.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 50 600.00 86 380.00
Рахунки в банках 1167 50 600.00 86 380.00
Витрати майбутніх періодів 1170 114.00
Інші оборотні активи 1190 25 056.00 73 525.00
Усього за розділом II 1195 21 154 563.00 24 079 291.00
Баланс 1300 26 081 615.00 28 635 713.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 156 961.00 2 156 961.00
Капітал у дооцінках 1405 2 219 573.00 2 008 079.00
Додатковий капітал 1410 8.00 8.00
Резервний капітал 1415 138 908.00 138 908.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -317 015.00 59 888.00
Усього за розділом I 1495 4 198 435.00 4 363 844.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 480 324.00 433 898.00
Довгострокові забезпечення 1520 77 114.00 57 625.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 77 114.00 57 625.00
Усього за розділом II 1595 557 438.00 491 523.00
товари, роботи, послуги 1615 8 569 855.00 7 807 699.00
розрахунками з бюджетом 1620 84 020.00 52 182.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 50 344.00
розрахунками зі страхування 1625 1 883.00 1 139.00
розрахунками з оплати праці 1630 7 025.00 4 639.00
за одержаними авансами 1635 92 045.00 94 747.00
Інші поточні зобов’язання 1690 12 570 914.00 15 819 940.00
Усього за розділом ІІІ 1695 21 325 742.00 23 780 346.00
Баланс 1900 26 081 615.00 28 635 713.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10 851 836.00 14 412 120.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 8 996 114.00 13 530 185.00
Валовий: прибуток 2090 1 855 722.00 881 935.00
Інші операційні доходи 2120 1 418 450.00 3 041 865.00
Адміністративні витрати 2130 40 406.00 47 874.00
Витрати на збут 2150 563 552.00 347 855.00
Інші операційні витрати 2180 2 420 489.00 3 181 873.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 249 725.00 346 198.00
Інші фінансові доходи 2220 55 124.00 150 611.00
Фінансові витрати 2250 121 309.00 78 824.00
Інші витрати 2270 81.00 336.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 183 459.00 417 649.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -84 426.00 -56 981.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 99 033.00 360 668.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2 219 573.00
Інший сукупний дохід 2445 211 494.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 211 494.00 2 219 573.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 211 494.00 2 219 573.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 310 527.00 2 580 241.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 16 328 083.00 11 337 737.00
Витрати на оплату праці 2505 158 833.00 155 068.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 29 541.00 34 899.00
Амортизація 2515 436 660.00 274 823.00
Інші операційні витрати 2520 294 099.00 556 222.00
Разом 2550 17 247 216.00 12 358 749.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 060 316.00 14 993 698.00
Цільового фінансування 3010 1 757.00 1 893.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5 816 006.00 3 780 838.00
Надходження від повернення авансів 3020 6 645 988.00 11 198 716.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 622.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 111.00
Інші надходження 3095 14 700.00 12 581.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 7 035 471.00 10 483 713.00
Праці 3105 121 328.00 118 999.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 33 638.00 32 453.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 561 895.00 1 010 959.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 14 870.00 62 185.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 499 515.00 940 000.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 47 510.00 8 774.00
Витрачання на оплату авансів 3135 10 096 317.00 14 041 101.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 8 000.00 1 888 204.00
Інші витрачання 3190 658 266.00 2 425 772.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24 585.00 -13 475.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 24 585.00 -13 475.00
Залишок коштів на початок року 3405 50 600.00 66 619.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 11 195.00 -2 544.00
Залишок коштів на кінець року 3415 86 380.00 50 600.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006