Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРГАЛ"

#33672442

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 280.40 15 644.00
у тому числі готова продукція 1103 1 280.40 15 644.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 57 310.60 73 319.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 875.10 663.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 150.60
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 34 577.90 44 695.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 511.10 1 864.80
Інші оборотні активи 1190 3 553.10 8 912.30
Усього за розділом II 1195 98 108.20 145 099.50
Баланс 1300 98 108.20 145 099.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 500.00 3 095.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 095.00 4 106.10
Усього за розділом I 1495 3 595.00 7 201.10
товари, роботи, послуги 1615 46 778.80 75 119.20
розрахунками з бюджетом 1620 5.50
розрахунками зі страхування 1625 5.80
розрахунками з оплати праці 1630 25.00
Інші поточні зобов'язання 1690 47 734.40 62 742.90
Усього за розділом III 1695 94 513.20 137 898.40
Баланс 1900 98 108.20 145 099.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 920 861.80 785 262.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 899 652.90 770 831.90
Інші операційні доходи 2120 0.20
Інші операційні витрати 2180 19 197.80 13 440.80
Інші доходи 2240 0.10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 920 861.80 785 262.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 918 850.70 784 272.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 011.10 990.20
Податок на прибуток 2300 211.40 178.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 799.70 812.00