Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (4)
Зовнішня інформація (2) ДАБІ (238) Перевірки (9)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

#33658865

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 316.00 762.00
первісна вартість 1001 928.00 1 736.00
накопичена амортизація 1002 612.00 974.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 019.00 31.00
Основні засоби 1010 5 520.00 50 274.00
первісна вартість 1011 14 521.00 68 654.00
знос 1012 9 001.00 18 380.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 5 025.00 5 025.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 13 880.00 56 092.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 165 472.00 1 018 020.00
Виробничі запаси 1101 70 063.00 158 756.00
Незавершене виробництво 1102 93 698.00 702 311.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 1 711.00 156 953.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 443 170.00 346 281.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 369 395.00 1 196 584.00
з бюджетом 1135 13.00 81.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 630 526.00 1 011 456.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 34 778.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 478 402.00 957 209.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 1 478 402.00 957 209.00
Витрати майбутніх періодів 1170 2 215.00 2 653.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 157 433.00 312 485.00
Усього за розділом II 1195 3 281 404.00 4 844 769.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 295 284.00 4 900 861.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 131.00 5 131.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 29 378.00 33 269.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -15 214.00 -19 638.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 19 295.00 18 762.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 28.00 36 131.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 28.00 36 131.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 320 159.00 998 756.00
Векселі видані 1605 6 731.00 259 569.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 477 808.00 912 695.00
розрахунками з бюджетом 1620 101 785.00 55 732.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 6 689.00 156.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 12.00
розрахунками з оплати праці 1630 3.00 107.00
за одержаними авансами 1635 67 945.00 86 230.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 5 000.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 42 590.00 819 142.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 258 940.00 1 708 725.00
Усього за розділом ІІІ 1695 3 275 961.00 4 845 968.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 3 295 284.00 4 900 861.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 787 381.00 8 424 428.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 8 404 579.00 8 211 782.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 382 802.00 212 646.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 421 253.00 490 899.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 56 492.00 37 877.00
Витрати на збут 2150 249 845.00 9 416.00
Інші операційні витрати 2180 360 360.00 515 206.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 137 358.00 141 046.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 1 266.00 2 556.00
Інші доходи 2240 3 448.00 7 163.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 135 668.00 76 034.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 2 600.00 6 061.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 3 804.00 68 670.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 837.00 -13 261.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 967.00 55 409.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 967.00 55 409.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 5 615 428.00 7 639 822.00
Витрати на оплату праці 2505 129 009.00 60 691.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 25 898.00 12 033.00
Амортизація 2515 9 993.00 3 837.00
Інші операційні витрати 2520 4 123 837.00 656 383.00
Разом 2550 9 904 165.00 8 372 766.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10 375 509.00 9 555 099.00
Повернення податків і зборів 3005 6.00 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 328.00 236.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 32 260.00 32 403.00
Надходження від повернення авансів 3020 120 082.00 346 744.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 84 358.00 47 858.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 217 020.00 331 753.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 10 529 447.00 8 202 740.00
Праці 3105 99 141.00 45 413.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 27 030.00 12 495.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 130 794.00 59 141.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 9 371.00 6 221.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 95 846.00 41 785.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 25 577.00 11 135.00
Витрачання на оплату авансів 3135 0.00 301 369.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 1 892 068.00 70 614.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 367 276.00 363 707.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 216 193.00 1 258 614.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 33 634.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 1 266.00 2 556.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 5 000.00
необоротних активів 3260 24 922.00 8 959.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 9 978.00 -11 403.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 66 800.00 8 350.00
Отримання позик 3305 4 992 362.00 3 302 875.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 3 006 937.00 805 660.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 4 313 765.00 3 235 086.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 135 665.00 69 838.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 1 930 059.00 835 086.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 686 610.00 -23 125.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -519 605.00 1 224 086.00
Залишок коштів на початок року 3405 1 478 402.00 248 057.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 588.00 6 259.00
Залишок коштів на кінець року 3415 957 209.00 1 478 402.00