Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (7)
Зовнішня інформація (5) Банкрутство (1)
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт
Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРСУС-ФІНАНС"

#33614922

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 370.00 1.00
первісна вартість 1011 1 544.00 243.00
знос 1012 1 174.00 242.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 1 111.00 945.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 481.00 946.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 4 945.00 94.00
Виробничі запаси 1101 762.00 93.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 4 183.00 1.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 518.00 342.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 120 018.00 7.00
з бюджетом 1135 16 187.00 4 505.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 13.00 13.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 39 592.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 929.00 5 440.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 42.00 0.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 42.00 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 417.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 3 144.00 2 149.00
Усього за розділом II 1195 197 792.00 12 537.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 199 273.00 13 483.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 000.00 5 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 140 584.00 -4 545.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 145 584.00 455.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 14.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 9.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 23.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 352.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 11 997.00 2 566.00
розрахунками з бюджетом 1620 6 452.00 563.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 6 431.00 555.00
розрахунками зі страхування 1625 526.00 506.00
розрахунками з оплати праці 1630 73.00 0.00
за одержаними авансами 1635 0.00 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 1 628.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 466.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 30 158.00 3 848.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 2 014.00 5 545.00
Усього за розділом ІІІ 1695 53 666.00 13 028.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 199 273.00 13 483.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 179 109.00 11 056 073.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 160 293.00 9 600 814.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 18 816.00 1 455 259.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 17 214.00 134 658.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 4 724.00 41 088.00
Витрати на збут 2150 3 307.00 1 036 494.00
Інші операційні витрати 2180 11 249.00 60 952.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 16 750.00 451 383.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00 296.00
Інші доходи 2240 200.00 17 010.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 365.00 91 846.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 118 740.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 16 585.00 258 103.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 13 142.00 -53 687.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 29 727.00 204 416.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 29 727.00 204 416.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 31.00 2 079.00
Витрати на оплату праці 2505 857.00 24 422.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 197.00 4 503.00
Амортизація 2515 265.00 1 337.00
Інші операційні витрати 2520 17 930.00 1 106 106.00
Разом 2550 19 280.00 1 138 447.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 199 558.00 15 485 054.00
Повернення податків і зборів 3005 23 629.00 648.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 0.00 0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 7.00 5 539.00
Надходження від повернення авансів 3020 125 444.00 2 199 691.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0.00 266.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 78.00 9 989.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 2 033.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 194 423.00 1 037 002.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 44 749.00 5 592 886.00
Праці 3105 833.00 25 328.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 227.00 5 902.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 6 652.00 112 696.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 3 394.00 100 925.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 3 022.00 4 216.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 0.00 0.00
Витрачання на оплату авансів 3135 137 344.00 7 117 905.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 4 874.00 3 098 389.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 125 553.00 172 163.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 222 907.00 2 614 953.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 1 596.00 -410 535.00
необоротних активів 3205 0.00 9 435.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 30.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 47 844.00 2 217 115.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 -6 150.00 827 278.00
необоротних активів 3260 0.00 28.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 103 466.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -47 876.00 988 739.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 11 361 039.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 0.00 13 765 058.00
Сплату дивідендів 3355 174 856.00 1 152 855.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00 93 337.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -174 856.00 -3 650 211.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 175.00 -46 519.00
Залишок коштів на початок року 3405 42.00 57 410.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -217.00 -10 849.00
Залишок коштів на кінець року 3415 0.00 42.00