Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
Будівництво (252) Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ"

#33609949

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 37.40 37.40
накопичена амортизація 1002 37.40 37.40
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1.60 10.80
Основні засоби: 1010 366.70 302.50
первісна вартість 1011 1 342.10 1 385.40
знос 1012 975.40 1 082.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 368.30 313.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 6 444.70 6 316.20
у тому числі готова продукція 1103 227.50 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 58 978.00 46 116.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 37.70 18.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 659.80 8 546.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 200.00 200.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 51.30 6 617.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 5 632.00 5 353.00
Усього за розділом II 1195 79 003.50 73 167.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 79 371.80 73 480.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 29.00 29.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 724.80 -1 178.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -1 695.80 -1 149.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 15 461.70 19 978.50
розрахунками з бюджетом 1620 453.20 372.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 289.80 4.10
розрахунками зі страхування 1625 66.60 71.40
розрахунками з оплати праці 1630 259.50 274.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 64 826.60 53 932.70
Усього за розділом III 1695 81 067.60 74 629.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 79 371.80 73 480.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 36 123.30 119 612.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 34 646.80 116 788.50
Інші операційні доходи 2120 5.90 3.20
Інші операційні витрати 2180 1 933.90 5 947.80
Інші доходи 2240 6 772.40 5 701.20
Інші витрати 2270 5 654.40 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 42 901.60 125 316.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 42 235.10 122 736.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 666.50 2 580.40
Податок на прибуток 2300 120.00 464.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 546.50 2 115.80