Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (17)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОНІНВЕСТ ЛТД"

#33598686

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 10 377.00 10 377.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 10 377.00 10 377.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 089.20 2 027.50
Поточні фінансові інвестиції 1160 3 283.00 3 604.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.40 113.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 5 373.60 5 745.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 15 750.60 16 122.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40.40 40.40
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Неоплачений капітал 1425 17 384.10 18 713.30
Усього за розділом I 1495 -17 343.70 -18 672.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 24 239.30
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 22 604.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 7 207.30 7 207.40
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 3 283.00 3 349.00
Усього за розділом III 1695 33 094.30 10 556.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 15 750.60 16 122.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 0.00 2.40
Інші доходи 2240 0.00 3 704.20
Інші витрати 2270 1 650.60 1 577.80
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0.00 3 704.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 650.60 1 580.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -1 650.60 2 124.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1 650.60 2 124.00