Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (15)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Будівництво (1) Перевірки (15)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКОР СІТІ"

#33598293

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 834.90 461.70
первісна вартість 1001 8 190.80 8 190.80
накопичена амортизація 1002 7 355.90 7 729.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 264.80 2 688.40
Основні засоби: 1010 191 038.70 173 347.30
первісна вартість 1011 334 252.30 335 640.20
знос 1012 143 213.60 162 292.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 193 138.40 176 497.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 3 469.90 4 936.60
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 6 546.90 11 258.30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 30.70 238.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 380.40 63 635.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 501.60 8.20
Витрати майбутніх періодів 1170 19.10 17.90
Інші оборотні активи 1190 10 856.00 13 103.20
Усього за розділом II 1195 63 804.60 93 198.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 256 943.00 269 695.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 112.40 112.40
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 559 032.50 -2 204 677.80
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 -1 558 920.10 -2 204 565.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 097 679.60 1 508 858.90
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 21 000.20 21 774.50
розрахунками з бюджетом 1620 285.10 45.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками зі страхування 1625 2.20 2.20
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 4.30
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 696 896.00 943 576.10
Усього за розділом III 1695 718 183.50 965 402.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 256 943.00 269 695.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 51 991.20 66 142.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 63 898.10 71 482.60
Інші операційні доходи 2120 38 149.00 110 174.60
Інші операційні витрати 2180 593 694.50 57 012.40
Інші доходи 2240 106.20 120 856.10
Інші витрати 2270 78 299.10 57 771.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 90 246.40 297 173.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 735 891.70 186 266.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -645 645.30 110 907.00
Податок на прибуток 2300 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -645 645.30 110 907.00