Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (21)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСОЦБУД"

#33597609

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
II. Оборотні активи Запаси: 1100 111.00 111.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 132.40 132.40
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9.50 9.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 8.10
Усього за розділом II 1195 261.00 252.90
Баланс 1300 261.00 252.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150 000.00 150 000.00
Резервний капітал 1415 7.70 7.70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -150 364.70 -150 553.10
Усього за розділом I 1495 -357.00 -545.40
товари, роботи, послуги 1615 2.80 45.00
розрахунками з бюджетом 1620 4.30 26.30
розрахунками зі страхування 1625 11.60
розрахунками з оплати праці 1630 9.90
Інші поточні зобов'язання 1690 610.90 705.50
Усього за розділом III 1695 618.00 798.30
Баланс 1900 261.00 252.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні витрати 2180 131.80 205.80
Інші доходи 2240 30.00
Інші витрати 2270 56.70 43.50
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 30.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 188.50 249.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -188.50 -219.30
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -188.50 -219.30