Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (1180)
Перевірки (12)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИСЕТ"

#33561090

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 828.00 822.00
первісна вартість 1001 939.00 939.00
накопичена амортизація 1002 111.00 117.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 73.00 73.00
Основні засоби 1010 32 730.00 32 208.00
первісна вартість 1011 48 456.00 48 456.00
знос 1012 15 726.00 16 248.00
Усього за розділом I 1095 33 631.00 33 103.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 153 308.00 63 333.00
Виробничі запаси 1101 66.00 10.00
Товари 1104 153 242.00 63 323.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 99 037.00 14 551.00
з бюджетом 1135 149.00 179.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 149.00 179.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 504.00 2 375.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 4 288.00 6 264.00
Готівка 1166 47.00 510.00
Рахунки в банках 1167 4 241.00 5 754.00
Витрати майбутніх періодів 1170 3 989.00 3 174.00
Інші оборотні активи 1190 83 722.00 26 450.00
Усього за розділом II 1195 346 997.00 116 326.00
Баланс 1300 380 628.00 149 429.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 700.00 5 700.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11 086.00 -10 866.00
Усього за розділом I 1495 -5 386.00 -5 166.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 2 468.00 2 468.00
товари, роботи, послуги 1615 305 766.00 91 155.00
розрахунками з бюджетом 1620 16 679.00 10 101.00
розрахунками зі страхування 1625 1 311.00 1.00
розрахунками з оплати праці 1630 3 619.00 1 507.00
Інші поточні зобов’язання 1690 56 171.00 49 363.00
Усього за розділом ІІІ 1695 386 014.00 154 595.00
Баланс 1900 380 628.00 149 429.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 064 384.00 2 280 432.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 056 884.00 2 274 108.00
Валовий: прибуток 2090 7 500.00 6 324.00
Інші операційні доходи 2120 82 961.00 161 992.00
Адміністративні витрати 2130 25 800.00 38 800.00
Витрати на збут 2150 63 952.00 128 431.00
Інші операційні витрати 2180 489.00 489.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 220.00 596.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 220.00 596.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 220.00 596.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 220.00 596.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 13 272.00 13 272.00
Витрати на оплату праці 2505 48 375.00 116 756.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 18 136.00 26 569.00
Амортизація 2515 2 584.00 3 249.00
Інші операційні витрати 2520 7 874.00 7 874.00
Разом 2550 90 241.00 167 720.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 031 316.00 1 863 082.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 806.00 27.00
Інші надходження 3095 1 057 314.00 1 214 177.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 1 274 849.00 2 653 166.00
Праці 3105 30 947.00 79 809.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 12 735.00 25 169.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 41 565.00 91 285.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 10 934.00 22 326.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 30 631.00 68 959.00
Інші витрачання 3190 728 364.00 224 250.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 976.00 3 607.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 170 505.00
Погашення позик 3350 171 961.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 456.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 976.00 2 151.00
Залишок коштів на початок року 3405 4 288.00 2 137.00
Залишок коштів на кінець року 3415 6 264.00 4 288.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008