Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (2) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП ЛІФТ"

#33528252

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 6.30 6.30
первісна вартість 1001 62.50 62.50
накопичена амортизація 1002 56.20 56.20
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 6.30 6.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 8.60 13.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 216.20 182.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 7.40
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 2.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 14.10 10.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.10
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 238.90 216.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 245.20 223.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 44.30 29.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 15.30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 147.20 112.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 191.50 156.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 9.20 17.30
розрахунками з бюджетом 1620 0.80 1.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 3.10 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 1.90 2.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 38.70 45.30
Усього за розділом III 1695 53.70 66.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 245.20 223.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 616.40 1 108.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 35.80 955.10
Інші операційні доходи 2120 7.30 0.00
Інші операційні витрати 2180 633.00 744.60
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 623.70 1 108.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 668.80 1 699.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -45.10 -591.40
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -45.10 -591.40