Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (7)
Дозвільні документи
Ліцензії (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКОМ-ЛІЗИНГ"

#33509465

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 33.00 23.00
первісна вартість 1001 100.00 127.00
накопичена амортизація 1002 67.00 104.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби 1010 2 020.00 2 079.00
первісна вартість 1011 3 714.00 4 046.00
знос 1012 1 694.00 1 967.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 570 760.00 420 978.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 572 813.00 423 080.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 167.00 174.00
Виробничі запаси 1101 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00
Готова продукція 1103 0.00
Товари 1104 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 18 002.00 126 493.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 10 310.00 8 746.00
з бюджетом 1135 842.00 897.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22.00 1 383.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 5 621.00 71 705.00
Готівка 1166 0.00
Рахунки в банках 1167 5 621.00 71 705.00
Витрати майбутніх періодів 1170 8 233.00 7 747.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 392.00 359.00
Усього за розділом II 1195 43 589.00 217 504.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 616 402.00 640 584.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 26 000.00 26 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 852.00 15 461.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 37 852.00 41 461.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 557 310.00 530 173.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 1 235.00 976.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1 235.00 976.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 558 545.00 531 149.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 9 160.00 47 157.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 3 799.00 7 863.00
товари, роботи, послуги 1615 3 270.00 2 411.00
розрахунками з бюджетом 1620 918.00 2 045.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 912.00 2 036.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 22.00
за одержаними авансами 1635 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 2 836.00 8 498.00
Усього за розділом ІІІ 1695 20 005.00 67 974.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 616 402.00 640 584.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 336 886.00 614 099.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 227 183.00 538 843.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 109 703.00 75 256.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 65 936.00 358 726.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 25 519.00 24 090.00
Витрати на збут 2150 12.00 257.00
Інші операційні витрати 2180 89 996.00 353 007.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 60 112.00 56 628.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00
Інші доходи 2240 95 194.00 13 838.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 69 261.00 36 364.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00
Інші витрати 2270 80 286.00 18 556.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 5 759.00 15 546.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 150.00 -2 929.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 3 609.00 12 617.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 609.00 12 617.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 0.00
Витрати на оплату праці 2505 6 521.00 7 769.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 343.00 1 612.00
Амортизація 2515 310.00 384.00
Інші операційні витрати 2520 107 353.00 367 589.00
Разом 2550 115 527.00 377 354.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 517 879.00 482 581.00
Повернення податків і зборів 3005 12.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00
Цільового фінансування 3010 0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.00
Надходження від повернення авансів 3020 14 870.00 1 924.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 904.00 187.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5 277.00 1 576.00
Надходження від операційної оренди 3040 114.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 1 630.00 0.00
Інші надходження 3095 16 890.00 301.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 290 791.00 670 008.00
Праці 3105 5 296.00 5 978.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1 367.00 1 586.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 3 985.00 5 541.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 1 026.00 1 964.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 26.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 2 959.00 3 551.00
Витрачання на оплату авансів 3135 0.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 16 003.00 4.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 13 437.00 13 945.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 18 659.00 0.00
Інші витрачання 3190 3 282.00 5 492.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 204 744.00 -215 973.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00
необоротних активів 3205 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00
дивідендів 3220 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00
Інші надходження 3250 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00
необоротних активів 3260 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00
Інші платежі 3290 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0.00 0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00
Отримання позик 3305 184 654.00 653 354.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00
Інші надходження 3340 1.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00
Погашення позик 3350 258 980.00 197 792.00
Сплату дивідендів 3355 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 64 335.00 32 687.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00
Інші платежі 3390 206 150.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -138 660.00 216 725.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 66 084.00 752.00
Залишок коштів на початок року 3405 5 621.00 4 869.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 71 705.00 5 621.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008