Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (22)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МІСТО"

#33295475

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 87.00 71.00
первісна вартість 1001 302.00 315.00
накопичена амортизація 1002 215.00 244.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 9 751.00 35 690.00
первісна вартість 1011 10 529.00 37 022.00
знос 1012 778.00 1 332.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 37 518.00 26 706.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 761.00 1 640.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 48 117.00 64 107.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Виробничі запаси 1101 0.00 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 518.00 727.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00 0.00
з бюджетом 1135 5.00 14.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 953.00 16 993.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 21 915.00 17 106.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 21 915.00 17 106.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 441.00 560.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 441.00 560.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 27 832.00 35 400.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 75 949.00 99 507.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 61 000.00 71 000.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 7 539.00 23 453.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 65.00 65.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6 628.00 -11 092.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 61 976.00 83 426.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 32.00
Довгострокові забезпечення 1520 463.00 526.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 463.00 526.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 11 103.00 12 776.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 3 431.00 2 694.00
резерв незароблених премій 1533 7 672.00 10 082.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 11 566.00 13 334.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 24.00
товари, роботи, послуги 1615 62.00 196.00
розрахунками з бюджетом 1620 321.00 320.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 288.00 272.00
розрахунками зі страхування 1625 36.00 54.00
розрахунками з оплати праці 1630 132.00 199.00
за одержаними авансами 1635 0.00 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 1 856.00 1 954.00
Поточні забезпечення 1660 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом ІІІ 1695 2 407.00 2 747.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 75 949.00 99 507.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 27 150.00 27 576.00
Премії підписані, валова сума 2011 30 915.00 31 541.00
Премії, передані у перестрахування 2012 1 474.00 1 244.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 2 410.00 2 870.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 119.00 149.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 9 520.00 14 787.00
Валовий: прибуток 2090 17 630.00 12 789.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 738.00 -1 498.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 738.00 -1 498.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 1 468.00 1 541.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 11 044.00 9 617.00
Витрати на збут 2150 7 329.00 5 100.00
Інші операційні витрати 2180 947.00 298.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 851.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 516.00 0.00
збиток 2195 0.00 2 183.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 1 473.00 2 003.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 0.00 0.00
Втрати від участі в капіталі 2255 6 005.00 7 604.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 0.00
збиток 2295 4 016.00 7 784.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -957.00 -909.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 4 973.00 8 693.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 16 423.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 16 423.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 16 423.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 450.00 -8 693.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 0.00 0.00
Витрати на оплату праці 2505 6 667.00 5 385.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 428.00 1 190.00
Амортизація 2515 653.00 597.00
Інші операційні витрати 2520 10 575.00 7 393.00
Разом 2550 19 323.00 14 565.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 710 000.00 610 000.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 710 000.00 610 000.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -7.00 -14.25
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -7.00 -14.25
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00