Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (19) ДАБІ (4) Перевірки (34)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

#33270581

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 16 976.00 50 083.00
первісна вартість 1001 36 806.00 75 594.00
накопичена амортизація 1002 19 830.00 25 511.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 181 271.00 319 228.00
Основні засоби 1010 1 574 493.00 1 480 635.00
первісна вартість 1011 3 620 924.00 3 665 649.00
знос 1012 2 046 431.00 2 185 014.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 2 744.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 772 740.00 1 852 690.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 684 628.00 740 213.00
Виробничі запаси 1101 609 083.00 667 306.00
Незавершене виробництво 1102 57 618.00 56 238.00
Готова продукція 1103 17 908.00 16 656.00
Товари 1104 19.00 13.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 742 730.00 1 588 491.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 471 005.00 988 341.00
з бюджетом 1135 31 108.00 57 131.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 025 510.00 4 001 832.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 141.00 345.00
Готівка 1166 27.00 11.00
Рахунки в банках 1167 1 114.00 334.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 1 463 345.00 1 462 511.00
Усього за розділом II 1195 7 419 467.00 8 838 864.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 9 192 207.00 10 691 554.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 056 700.00 1 056 700.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 2 424 460.00 2 429 220.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -37 822 973.00 -44 758 567.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -34 341 813.00 -41 272 647.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 403 194.00 482 153.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 903 512.00 2 714 277.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 1 306 706.00 3 196 430.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 1 057 917.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 1 154 405.00 1 192 580.00
товари, роботи, послуги 1615 26 193 704.00 31 181 115.00
розрахунками з бюджетом 1620 85 867.00 106 853.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 169 741.00 90 495.00
розрахунками з оплати праці 1630 28 748.00 27 990.00
за одержаними авансами 1635 380 251.00 320 903.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 5 878 920.00 7 012 945.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 7 277 761.00 8 834 890.00
Усього за розділом ІІІ 1695 42 227 314.00 48 767 771.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 9 192 207.00 10 691 554.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 079 730.00 1 065 783.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 513 421.00 612 324.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 566 309.00 453 459.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 135 152.00 6 189 714.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 261 193.00 219 365.00
Витрати на збут 2150 2 882.00 2 702.00
Інші операційні витрати 2180 7 341 362.00 505 667.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 5 915 439.00
збиток 2195 6 903 976.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 319 433.00 220 613.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 268 509.00 45 170.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 6 090 882.00
збиток 2295 6 853 052.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 6 090 882.00
збиток 2355 6 853 052.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 -77 782.00 -57 697.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -77 782.00 -57 697.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -77 782.00 -57 697.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -6 930 834.00 6 033 185.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 204 397.00 523 811.00
Витрати на оплату праці 2505 523 631.00 359 247.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 132 894.00 95 610.00
Амортизація 2515 148 572.00 127 855.00
Інші операційні витрати 2520 10 273 110.00 2 653 577.00
Разом 2550 12 282 604.00 3 760 100.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 056 700 000.00 1 056 700 000.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 056 700 000.00 1 056 700 000.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -6.49 5.76
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -6.49 5.76
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00