Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4) ДАБІ (12) Перевірки (20)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД"

#33133003

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 137 645.00 170 951.00
первісна вартість 1001 181 902.00 233 402.00
накопичена амортизація 1002 44 257.00 62 451.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 388 653.00 623 667.00
Основні засоби 1010 1 095 104.00 1 059 933.00
первісна вартість 1011 2 916 053.00 3 005 098.00
знос 1012 1 820 949.00 1 945 165.00
Інвестиційна нерухомість 1015 11 622.00 10 855.00
первісна вартість 1016 21 786.00 20 745.00
знос 1017 10 164.00 9 890.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 33.00 33.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 81 661.00 81 265.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 714 718.00 1 946 704.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 736 033.00 1 182 966.00
Виробничі запаси 1101 831 575.00 550 450.00
Незавершене виробництво 1102 865 582.00 595 334.00
Готова продукція 1103 38 876.00 37 182.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 848 952.00 3 770 269.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 30 109.00 19 113.00
з бюджетом 1135 610 573.00 287 972.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 146 246.00 91 027.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 411.00 8 937.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 428 790.00 158 781.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 428 790.00 158 781.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 58 982.00 63 003.00
Усього за розділом II 1195 4 737 850.00 5 491 041.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 18.00 4.00
Баланс 1300 6 452 586.00 7 437 749.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 524 127.00 1 524 127.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 12 359.00 12 359.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 13 452.00 13 452.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 155 474.00 5 166 838.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 5 705 412.00 6 716 776.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 115 694.00 116 490.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 137 261.00 167 748.00
Довгострокові забезпечення 1520 166 249.00 160 020.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 419 204.00 444 258.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 7 738.00 16 351.00
товари, роботи, послуги 1615 133 625.00 178 310.00
розрахунками з бюджетом 1620 13 516.00 16 248.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 4 198.00 4 601.00
розрахунками з оплати праці 1630 11 193.00 11 396.00
за одержаними авансами 1635 778.00 436.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 35 360.00 37 584.00
Доходи майбутніх періодів 1665 85.00 69.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 121 477.00 11 720.00
Усього за розділом ІІІ 1695 327 970.00 276 715.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 6 452 586.00 7 437 749.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 060 531.00 8 550 949.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 5 222 280.00 6 703 282.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 1 838 251.00 1 847 667.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 624 936.00 196 308.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 242 471.00 191 831.00
Витрати на збут 2150 534 773.00 517 653.00
Інші операційні витрати 2180 388 145.00 765 333.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 1 297 798.00 569 158.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 5 362.00 8 993.00
Інші доходи 2240 103.00 8 493.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 37 878.00 40 981.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 22 002.00 213 047.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1 243 383.00 332 616.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -232 019.00 -59 768.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1 011 364.00 272 848.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 011 364.00 272 848.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 5 013 366.00 6 415 174.00
Витрати на оплату праці 2505 393 204.00 354 954.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 72 163.00 63 564.00
Амортизація 2515 152 214.00 153 860.00
Інші операційні витрати 2520 756 722.00 1 190 547.00
Разом 2550 6 387 669.00 8 178 099.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00