Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (25)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕСБУД"

#33077892

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 918.90 918.90
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 918.90 918.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 732.80 13 926.20
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 286.80 7 231.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.10 0.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 379.10 27 392.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 198.40 148.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.90 0.90
Усього за розділом II 1195 2 598.00 48 698.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 516.90 49 617.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 700.00 6 700.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4 935.70 -5 086.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 764.30 1 614.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 6.00 14.20
розрахунками з бюджетом 1620 1.90 1.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 744.70 47 987.30
Усього за розділом III 1695 1 752.60 48 003.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 3 516.90 49 617.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 157.70 62.80
Інші доходи 2240 7.40 2.60
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 7.40 2.60
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 157.70 62.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -150.30 -60.20
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -150.30 -60.20