Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (20) Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВЕКТОР - А "

#32995105

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 157.30 184.60
Основні засоби: 1010 7 185.10 9 648.00
первісна вартість 1011 10 269.80 15 558.70
знос 1012 3 084.70 5 910.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 7 342.40 9 832.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 966.90 2 342.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 146.30 3 850.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 60.30 323.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 640.40 11 644.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 5 160.00 2 184.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 668.40 797.90
Усього за розділом II 1195 8 642.30 21 143.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 15 984.70 30 975.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 269.70 5 597.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 269.70 5 597.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 2 138.40 11 758.60
розрахунками з бюджетом 1620 3 845.20 1 840.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 34.00 779.50
розрахунками зі страхування 1625 34.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 8 697.40 11 779.20
Усього за розділом III 1695 14 715.00 25 378.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 15 984.70 30 975.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 129 881.00 89 164.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 125 675.90 83 503.80
Інші операційні доходи 2120 9 308.90 10 184.80
Інші операційні витрати 2180 8 236.20 14 340.60
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 139 189.90 99 349.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 133 912.10 97 844.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 5 277.80 1 505.00
Податок на прибуток 2300 950.00 270.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 4 327.80 1 234.10