Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
Перевірки (2)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОБІРНОГО КОНТРОЛЮ

#32987864

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.50 0.10
первісна вартість 1001 73.40 77.20
накопичена амортизація 1002 72.90 77.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 7 851.40 7 960.90
первісна вартість 1011 16 762.00 17 697.70
знос 1012 8 910.60 9 736.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 7 851.90 7 961.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 656.40 1 890.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 23.10 17.80
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27.90 13.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 17 672.50 19 411.00
Витрати майбутніх періодів 1170 16.10 8.70
Інші оборотні активи 1190 6.90 10.90
Усього за розділом II 1195 19 402.90 21 352.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 27 254.80 29 313.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 462.90 1 462.90
Додатковий капітал 1410 23 333.80 24 106.40
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 24 796.70 25 569.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 137.60 139.20
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 9.10 12.60
розрахунками з бюджетом 1620 806.00 747.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 642.20 392.20
розрахунками зі страхування 1625 62.70 136.50
розрахунками з оплати праці 1630 281.70 559.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 161.00 2 148.50
Усього за розділом III 1695 2 320.50 3 604.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 27 254.80 29 313.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 17 640.80 18 541.40
Інші операційні доходи 2120 432.90 353.80
Інші доходи 2240 1 991.60 2 206.70
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 20 065.30 21 101.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 9 538.80 8 376.70
Інші операційні витрати 2180 2 477.60 2 361.10
Інші витрати 2270 2.70 0.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 12 019.10 10 738.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 8 046.20 10 363.80
Податок на прибуток 2300 1 466.60 1 878.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 6 579.60 8 485.00