Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (11)
Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІТРОІНВЕСТ"

#32921494

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 30 487.00 30 509.00
інші фінансові інвестиції 1035 11 957.00 11 957.00
Відстрочені податкові активи 1045 8 086.00 8 082.00
Усього за розділом I 1095 50 530.00 50 548.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 12 990.00 13 014.00
з бюджетом 1135 32.00 196.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 6.00 6.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 346 988.00 312 185.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 30.00 30.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 113.00 1 367.00
Рахунки в банках 1167 113.00 1 367.00
Інші оборотні активи 1190 1 405.00 1 406.00
Усього за розділом II 1195 361 558.00 328 198.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 988.00 988.00
Баланс 1300 413 076.00 379 734.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21.00 21.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -250 904.00 -338 760.00
Усього за розділом I 1495 -250 883.00 -338 739.00
Довгострокові кредити банків 1510 175 898.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 307 978.00 328 796.00
Усього за розділом II 1595 483 876.00 328 796.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 225 445.00
Векселі видані 1605 147 690.00 122 000.00
товари, роботи, послуги 1615 5 038.00 32 202.00
розрахунками з бюджетом 1620 28.00
Поточні забезпечення 1660 50.00 75.00
Інші поточні зобов’язання 1690 27 277.00 9 955.00
Усього за розділом ІІІ 1695 180 083.00 389 677.00
Баланс 1900 413 076.00 379 734.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 39 285.00 71 195.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 39 153.00 71 106.00
Валовий: прибуток 2090 132.00 89.00
Інші операційні доходи 2120 36 024.00 11 201.00
Адміністративні витрати 2130 820.00 1 124.00
Витрати на збут 2150 36.00 170.00
Інші операційні витрати 2180 96 451.00 4 219.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 5 777.00
збиток 2195 61 151.00
Інші доходи 2240 20 646.00 9 340.00
Фінансові витрати 2250 47 347.00 58 013.00
Втрати від участі в капіталі 2255 18 409.00
Інші витрати 2270 7 859.00
збиток 2295 87 852.00 69 164.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4.00 -3 313.00
збиток 2355 87 856.00 72 477.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -87 856.00 -72 477.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Витрати на оплату праці 2505 226.00 294.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 44.00 66.00
Інші операційні витрати 2520 97 037.00 5 154.00
Разом 2550 97 307.00 5 514.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 47 143.00 94 647.00
Надходження від повернення авансів 3020 564.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 22 245.00 97 217.00
Праці 3105 162.00 241.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 44.00 66.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 270.00 228.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 170.00 54.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 100.00 174.00
Витрачання на оплату авансів 3135 28.00 30.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 74.00
Інші витрачання 3190 476.00 413.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23 918.00 -3 053.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від погашення позик 3230 182 020.00 458 275.00
Витрачання на надання позик 3275 160 824.00 462 108.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 21 196.00 -3 833.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 12 735.00 47 950.00
Погашення позик 3350 40 663.00 25 929.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 15 726.00 15 251.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -43 654.00 6 770.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 460.00 -116.00
Залишок коштів на початок року 3405 113.00 262.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -206.00 -33.00
Залишок коштів на кінець року 3415 1 367.00 113.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008