Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ДАБІ (93) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛКОМБУД"

#32873210

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 074.30 5 730.90
Основні засоби: 1010 1 051.70 3 932.40
первісна вартість 1011 1 371.40 4 857.70
знос 1012 319.70 925.30
Усього за розділом I 1095 6 126.00 9 663.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 7 453.20 4 702.50
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 308.30 609.50
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 756.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 128.90 1 866.10
Усього за розділом II 1195 9 646.40 7 178.10
Баланс 1300 15 772.40 16 841.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.50 0.50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7 103.80 7 625.70
Усього за розділом I 1495 7 104.30 7 626.20
Короткострокові кредити банків 1600 1 919.10
товари, роботи, послуги 1615 6 989.00 5 866.90
розрахунками з бюджетом 1620 110.70 93.90
розрахунками зі страхування 1625 38.70 38.50
розрахунками з оплати праці 1630 70.80 69.80
Інші поточні зобов'язання 1690 1 458.90 1 227.00
Усього за розділом III 1695 8 668.10 9 215.20
Баланс 1900 15 772.40 16 841.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16 877.50 6 431.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 14 152.60 7 569.60
Інші операційні доходи 2120 333.90 3 488.00
Інші операційні витрати 2180 2 155.00 2 114.30
Інші доходи 2240 261.30 474.50
Інші витрати 2270 643.20 311.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 17 472.70 10 393.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 16 950.80 9 995.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 521.90 398.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 521.90 398.50