Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (10)
Будівництво (31) Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН "АРХІТЕКТУРА.БУДІВНИЦТВО.ДИЗАЙН."

#32712236

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 39.50 39.50
накопичена амортизація 1002 39.50 39.50
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 3 022.20 2 533.50
первісна вартість 1011 5 805.30 5 914.60
знос 1012 2 783.10 3 381.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 3 022.20 2 533.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 526.80 5 973.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 535.20 2 939.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 19.50 1.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 016.10 3 557.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 049.50 1 188.50
Витрати майбутніх періодів 1170 37.90 33.20
Інші оборотні активи 1190 130.30 567.70
Усього за розділом II 1195 7 315.30 14 260.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 10 337.50 16 794.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 27.60 27.60
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6 762.40 6 780.90
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 6 790.00 6 808.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 366.50
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 491.70 2 864.70
розрахунками з бюджетом 1620 153.00 17.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 31.60 6.60
розрахунками зі страхування 1625 8.90 6.30
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 893.90 6 730.90
Усього за розділом III 1695 3 547.50 9 619.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 10 337.50 16 794.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 147.50 42 141.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 404.30 38 424.10
Інші операційні доходи 2120 267.50
Інші операційні витрати 2180 1 639.80 2 899.60
Інші доходи 2240 0.00
Інші витрати 2270 77.80 29.30
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5 147.50 42 408.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 5 121.90 41 353.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 25.60 1 055.80
Податок на прибуток 2300 7.10 190.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 18.50 865.80