Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016
Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (65)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ"

#32709075

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 49.90 41.20
первісна вартість 1011 422.40 422.40
знос 1012 372.50 381.20
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 49.90 41.20
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 63 572.10 63 754.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 56 378.40 56 394.40
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 119 950.50 120 148.50
Баланс 1300 120 000.40 120 189.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 33 000.00 33 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 19 341.10 16 584.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 34 192.00 38 747.10
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 16 743.00 16 477.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.60 1.20
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 49 723.70 48 380.00
Усього за розділом III 1695 66 467.30 64 858.20
Баланс 1900 120 000.40 120 189.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 180.00
Інші доходи 2160 2 437.80 5 230.20
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 2 437.80 5 410.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші витрати 2165 5 216.60 5 250.20
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 5 216.60 5 250.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -2 778.80 160.00
Податок на прибуток 2300 34.90 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -2 813.70 160.00