Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (47)
Дозвільні документи
Ліцензії (14)
ДАБІ (5) Перевірки (7)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ"

#32706734

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 255 930.00 257 232.00
Основні засоби: 1010 152 583.30 161 820.00
первісна вартість 1011 173 232.40 187 563.80
знос 1012 20 649.10 25 743.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 6 951.50 7 535.80
Інші необоротні активи 1090 73.10 73.10
Усього за розділом I 1095 415 537.90 426 660.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 3 643.10 8 072.90
у тому числі готова продукція 1103 1 996.20 6 038.70
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 208.30 225.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 67 889.10 66 731.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 376.20 376.20
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 62 940.30 60 661.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 042.00 2 238.40
Витрати майбутніх періодів 1170 10 651.70 10 651.70
Інші оборотні активи 1190 588.70 632.10
Усього за розділом II 1195 147 963.20 149 213.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 563 501.10 575 874.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 968 880.00 1 968 880.00
Додатковий капітал 1410 2 299.20 -31 145.40
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -172 905.10 -180 256.20
Неоплачений капітал 1425 1 424 738.60 1 402 097.30
Усього за розділом I 1495 373 535.50 355 381.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 170 540.60 203 475.60
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 2 638.70 3 148.30
товари, роботи, послуги 1615 8 991.90 6 329.20
розрахунками з бюджетом 1620 759.90 940.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 67.00 142.80
розрахунками з оплати праці 1630 227.20 356.60
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 6 740.30 6 100.00
Усього за розділом III 1695 19 425.00 17 017.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 563 501.10 575 874.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 16 445.60 13 045.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 20 338.50 18 359.60
Інші операційні доходи 2120 5 672.30 6 811.00
Інші операційні витрати 2180 9 015.90 14 302.00
Інші доходи 2240 2.40 89.70
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 22 120.30 19 946.60
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 29 354.40 32 661.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -7 234.10 -12 715.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -7 234.10 -12 715.00