Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (31) Перевірки (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ"

#32657656

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 10 665.00 10 399.00
первісна вартість 1001 13 077.00 13 794.00
накопичена амортизація 1002 2 412.00 3 395.00
Основні засоби 1010 1 302 053.00 1 595 295.00
первісна вартість 1011 2 712 463.00 2 342 178.00
знос 1012 1 410 410.00 746 883.00
Відстрочені податкові активи 1045 36 675.00 30 165.00
Усього за розділом I 1095 1 349 393.00 1 635 859.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 85 213.00 88 582.00
Виробничі запаси 1101 84 602.00 88 031.00
Товари 1104 611.00 551.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 83 806.00 26 664.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 89 628.00 11 498.00
з бюджетом 1135 14.00 288.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 4.00 4.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 170 236.00 111 816.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 045.00 915.00
Рахунки в банках 1167 1 045.00 915.00
Усього за розділом II 1195 429 942.00 239 763.00
Баланс 1300 1 779 335.00 1 875 622.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 392.00 31 392.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 691 682.00 -3 244 185.00
Усього за розділом I 1495 -1 660 290.00 -3 212 793.00
Довгострокові кредити банків 1510 565.00 304.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 784 933.00 1 515 910.00
Усього за розділом II 1595 785 498.00 1 516 214.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 79 041.00 74 885.00
товари, роботи, послуги 1615 1 751 728.00 2 824 455.00
розрахунками з бюджетом 1620 7 574.00 15 630.00
розрахунками зі страхування 1625 5 826.00 2 669.00
розрахунками з оплати праці 1630 23 150.00 7 060.00
за одержаними авансами 1635 372 376.00 276 693.00
Поточні забезпечення 1660 55 707.00 21 969.00
Доходи майбутніх періодів 1665 77 005.00 82 975.00
Інші поточні зобов’язання 1690 281 720.00 265 865.00
Усього за розділом ІІІ 1695 2 654 127.00 3 572 201.00
Баланс 1900 1 779 335.00 1 875 622.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 772 133.00 4 559 387.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 479 356.00 4 909 572.00
збиток 2095 707 223.00 350 185.00
Інші операційні доходи 2120 318 418.00 225 493.00
Адміністративні витрати 2130 19 203.00 55 689.00
Витрати на збут 2150 19 577.00 124 979.00
Інші операційні витрати 2180 900 842.00 165 100.00
збиток 2195 1 328 427.00 470 460.00
Інші фінансові доходи 2220 143.00 407.00
Фінансові витрати 2250 121 644.00 48 927.00
Інші витрати 2270 96 066.00 2 182.00
збиток 2295 1 545 994.00 521 162.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6 509.00 -3 531.00
збиток 2355 1 552 503.00 524 693.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 552 503.00 -524 693.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 260 113.00 1 359.00
Витрати на оплату праці 2505 72 155.00 342 064.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 24 067.00 57 978.00
Амортизація 2515 496 348.00 535 878.00
Інші операційні витрати 2520 779 516.00 4 192 489.00
Разом 2550 1 632 199.00 5 129 768.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 703 041.00 3 948 668.00
Повернення податків і зборів 3005 105.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 105.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 65 319.00 466 106.00
Надходження від повернення авансів 3020 9 367.00 5 080.00
Інші надходження 3095 30 802.00 135 914.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 434 747.00 3 234 310.00
Праці 3105 99 377.00 248 854.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 29 829.00 61 314.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 18 625.00 106 953.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 26.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 18 625.00 106 927.00
Витрачання на оплату авансів 3135 152 847.00 843 097.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 7 052.00 4 202.00
Інші витрачання 3190 46 143.00 108 964.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 19 909.00 -51 821.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3260 262.00 32 594.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -262.00 -32 594.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 318 893.00 1 397 098.00
Погашення позик 3350 335 786.00 1 317 355.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 8 249.00 3 557.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -25 142.00 76 186.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5 495.00 -8 229.00
Залишок коштів на початок року 3405 1 045.00 9 156.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 5 365.00 118.00
Залишок коштів на кінець року 3415 915.00 1 045.00

J0901005 Звіт про власний капітал