Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (23)
Банкрутство (13)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
ДАБІ (87)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА-КАНАДА"

#32475980

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 701.90 5 049.20
Основні засоби: 1010 7 948.10 7 485.40
первісна вартість 1011 19 678.90 19 555.20
знос 1012 11 730.80 12 069.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 50.30 33.70
Інші необоротні активи 1090 8 426.00 8 426.00
Усього за розділом I 1095 19 126.30 20 994.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 36 674.10 36 674.20
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 121.20 6 044.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.50 817.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 81 846.10 57 134.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 42.30 42.30
Г роші та їх еквіваленти 1165 5 350.70 1 190.40
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 7 111.90 6 768.60
Усього за розділом II 1195 132 147.80 108 672.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 151 274.10 129 666.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 391.10 2 391.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -45 589.50 -45 189.40
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -43 198.40 -42 798.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 12 393.70 12 393.70
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 539.50 1 896.80
розрахунками з бюджетом 1620 2 395.50 5 247.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 46.80 1.30
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 179 143.80 152 926.30
Усього за розділом III 1695 194 472.50 172 464.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 151 274.10 129 666.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11 066.40 168 835.00
Інші операційні доходи 2120 0.00 12.40
Інші доходи 2240 98.90 109.80
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11 165.30 168 957.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 8 832.40 163 730.80
Інші операційні витрати 2180 1 943.10 2 593.50
Інші витрати 2270 4.30 6.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 10 779.80 166 330.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 385.50 2 626.90
Податок на прибуток 2300 69.40 472.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 316.10 2 154.10