Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
ДАБІ (9) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ-Л"

#32423953

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 196.00 257.20
первісна вартість 1011 570.50 741.90
знос 1012 374.50 484.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 196.00 257.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 14 403.90 8 871.90
у тому числі готова продукція 1103 2 236.50 2 178.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 7 003.40 9 275.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 87.60 11.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 806.30 1 894.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 41 261.40 74 153.50
Витрати майбутніх періодів 1170 73.40 84.60
Інші оборотні активи 1190 708.10 554.30
Усього за розділом II 1195 66 344.10 94 845.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 66 540.10 95 102.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19 745.10 29 034.20
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 19 845.10 29 134.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5.30 2.20
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 38 057.70 37 652.50
розрахунками з бюджетом 1620 1 951.30 6 637.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 031.50 1 304.20
розрахунками зі страхування 1625 437.40 433.40
розрахунками з оплати праці 1630 1 761.80 1 947.20
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 4 481.50 19 295.60
Усього за розділом III 1695 46 689.70 65 966.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 66 540.10 95 102.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 190 681.40 123 293.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 167 422.90 100 395.50
Інші операційні доходи 2120 1 658.30 1 186.90
Інші операційні витрати 2180 13 573.10 9 202.40
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 192 339.70 124 480.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 180 996.00 109 597.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 11 343.70 14 882.40
Податок на прибуток 2300 2 054.60 2 691.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 9 289.10 12 191.30