Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД АВТО"

#32349977

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 0.70 0.70
первісна вартість 1011 829.90 829.90
знос 1012 829.20 829.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.70 0.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 2 479.90 26.60
у тому числі готова продукція 1103 2 455.80 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 10 650.80 10 453.30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 6.30 3.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 573.00 1 586.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 39.30 34.60
Витрати майбутніх періодів 1170 2 735.70 0.70
Інші оборотні активи 1190 213.90 204.20
Усього за розділом II 1195 22 698.90 12 308.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 22 699.60 12 309.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 148.50 2 148.50
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -20 334.00 -20 252.60
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -18 185.50 -18 104.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 895.60 74.70
розрахунками з бюджетом 1620 114.30 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 1.20 1.20
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 35 874.00 30 337.60
Усього за розділом III 1695 40 885.10 30 413.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 22 699.60 12 309.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 467.50 69 034.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 457.10 65 679.10
Інші операційні доходи 2120 5 555.70 4 567.80
Інші операційні витрати 2180 5 484.70 7 251.50
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 540.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8 023.20 73 602.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 7 941.80 73 471.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 81.40 131.70
Податок на прибуток 2300 0.00 57.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 81.40 74.60