Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (24)
ДАБІ (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДІНВЕСТ"

#32341965

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.10 0.00
первісна вартість 1011 1.60 0.00
знос 1012 1.50 0.00
Інші необоротні активи 1090 14.10 16.00
Усього за розділом I 1095 14.20 16.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 788.50
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 688.50 417.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.90 13.70
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 689.40 1 219.70
Баланс 1300 1 703.60 1 235.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 3 339.10 3 339.10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -20 009.40 -20 523.60
Усього за розділом I 1495 -16 670.30 -17 184.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 3 472.60 3 941.40
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 14 478.80 14 478.80
розрахунками з бюджетом 1620 27.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 395.50 0.00
Усього за розділом III 1695 14 901.30 14 478.80
Баланс 1900 1 703.60 1 235.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 978.20
Інші доходи 2160 1.90 4 970.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 1.90 5 948.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 960.20
Інші витрати 2165 516.10 4 837.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 516.10 5 797.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -514.20 150.30
Податок на прибуток 2300 0.00 27.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -514.20 123.30