Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (124)

КОНЦЕРН "КИЙ АВІА"

#32253099

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00 0.00
знос 1012 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 11.10 11.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.10 1.80
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 12.20 12.80
Баланс 1300 12.20 12.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12.20 12.80
Усього за розділом I 1495 12.20 12.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 0.00 0.00
Баланс 1900 12.20 12.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 68.40 63.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 61.80 58.10
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Інші витрати 2165 5.90 4.50
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 68.40 63.10
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 67.70 62.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.70 0.50
Податок на прибуток 2300 0.10 0.10
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 0.60 0.40