Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2012
Історія
ЄДРПОУ (17)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"

#32250559

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 175.90 119.00
первісна вартість 1011 2 950.20 2 559.40
знос 1012 2 774.30 2 440.40
Інші необоротні активи 1090 1 318.00 1 318.00
Усього за розділом I 1095 1 493.90 1 437.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 16 173.50 16 029.40
Г роші та їх еквіваленти 1165 193.10 168.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 16 366.60 16 234.80
Баланс 1300 17 860.50 17 671.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 397.90 397.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -21 162.60 -21 373.20
Усього за розділом I 1495 -20 764.70 -20 975.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 9 003.70 9 003.70
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 416.00 2 416.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 27 205.50 27 227.40
Усього за розділом III 1695 29 621.50 29 643.40
Баланс 1900 17 860.50 17 671.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 480.00 480.00
Інші доходи 2160 5.00 665.30
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 485.00 1 145.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші витрати 2165 695.60 2 718.30
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 695.60 2 718.30
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -210.60 -1 573.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -210.60 -1 573.00