Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (41)
ДАБІ (132) Перевірки (55)

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

#32121458

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 2 938.00 3 277.00
первісна вартість 1001 7 817.00 8 642.00
накопичена амортизація 1002 4 879.00 5 365.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 37 239.00 44 292.00
Основні засоби 1010 518 508.00 517 752.00
первісна вартість 1011 948 482.00 1 002 155.00
знос 1012 429 974.00 484 403.00
Усього за розділом I 1095 558 685.00 565 321.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 86 411.00 115 596.00
Виробничі запаси 1101 86 411.00 113 012.00
Товари 1104 2 584.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 676 861.00 2 076 809.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 3 605.00 28 807.00
з бюджетом 1135 44 672.00 30 972.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 31.00 3 352.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 65 755.00 31 305.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 113 417.00 63 241.00
Рахунки в банках 1167 102 813.00 58 268.00
Витрати майбутніх періодів 1170 367.00 310.00
Інші оборотні активи 1190 310 850.00 396 901.00
Усього за розділом II 1195 2 301 938.00 2 743 941.00
Баланс 1300 2 860 623.00 3 309 262.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал у дооцінках 1405 35 031.00 35 026.00
Додатковий капітал 1410 336 346.00 318 402.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 266 040.00 696 856.00
Усього за розділом I 1495 637 417.00 1 050 284.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 455 032.00
Довгострокові забезпечення 1520 146 447.00
Усього за розділом II 1595 146 447.00 455 032.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 869.00 184 557.00
товари, роботи, послуги 1615 1 726 628.00 1 201 346.00
розрахунками з бюджетом 1620 6 097.00 3 481.00
розрахунками зі страхування 1625 3 757.00 93.00
розрахунками з оплати праці 1630 13 559.00 15 700.00
за одержаними авансами 1635 1 537.00
Поточні забезпечення 1660 16 626.00 26 593.00
Доходи майбутніх періодів 1665 15 931.00 20 804.00
Інші поточні зобов’язання 1690 286 755.00 351 372.00
Усього за розділом ІІІ 1695 2 076 759.00 1 803 946.00
Баланс 1900 2 860 623.00 3 309 262.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 230 463.00 2 335 306.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 662 364.00 2 972 592.00
збиток 2095 431 901.00 637 286.00
Інші операційні доходи 2120 436 569.00 701 139.00
Адміністративні витрати 2130 35 128.00 26 604.00
Інші операційні витрати 2180 26 232.00 180 540.00
збиток 2195 56 692.00 143 291.00
Інші фінансові доходи 2220 586 868.00 550.00
Інші доходи 2240 30 308.00 36 058.00
Фінансові витрати 2250 72 142.00 1 959.00
Інші витрати 2270 7 701.00 6 701.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 480 641.00
збиток 2295 115 343.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -46 817.00 -12 454.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 433 824.00
збиток 2355 127 797.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інший сукупний дохід 2445 -17 949.00 -26 762.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -17 949.00 -26 762.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -17 949.00 -26 762.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 415 875.00 -154 559.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 2 153 807.00 2 535 973.00
Витрати на оплату праці 2505 383 745.00 320 653.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 85 114.00 71 401.00
Амортизація 2515 55 661.00 54 730.00
Інші операційні витрати 2520 43 710.00 193 030.00
Разом 2550 2 722 037.00 3 175 787.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 268 969.00 2 526 558.00
Цільового фінансування 3010 406 587.00 534 729.00
Надходження від повернення авансів 3020 14 737.00 15 879.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 9 171.00 970.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 426.00 2 481.00
Надходження від операційної оренди 3040 16 737.00 8 255.00
Інші надходження 3095 16 627.00 13 526.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 2 065 004.00 2 536 473.00
Праці 3105 303 207.00 254 630.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 88 424.00 71 802.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 158 558.00 89 111.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 50 138.00 12 455.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 14 027.00 2 621.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 94 393.00 74 035.00
Інші витрачання 3190 39 074.00 43 881.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 79 987.00 106 501.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
необоротних активів 3260 18 536.00 22 154.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -18 536.00 -22 154.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші надходження 3340 550.00
Погашення позик 3350 105 002.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 756.00 1 960.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 5 869.00 5 869.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -111 627.00 -7 279.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -50 176.00 77 068.00
Залишок коштів на початок року 3405 113 417.00 36 349.00
Залишок коштів на кінець року 3415 63 241.00 113 417.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006