Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП ВЕЛДТЕК"

#32070147

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 1.30 1.80
первісна вартість 1011 42.70 43.40
знос 1012 41.40 41.60
Інші необоротні активи 1090 79.00 79.00
Усього за розділом I 1095 80.30 80.80
II. Оборотні активи Запаси 1100 12.00 12.10
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 922.60 1 018.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 12.60 322.20
Інші оборотні активи 1190 31.80 31.80
Усього за розділом II 1195 1 979.00 1 353.40
Баланс 1300 2 059.30 1 434.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 16.50 16.50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 299.40 320.90
Усього за розділом I 1495 315.90 337.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 1 709.30 1 087.90
розрахунками з бюджетом 1620 18.30 1.30
розрахунками зі страхування 1625 1.00 0.20
розрахунками з оплати праці 1630 10.20 7.30
Інші поточні зобов'язання 1690 4.60 0.10
Усього за розділом III 1695 1 743.40 1 096.80
Баланс 1900 2 059.30 1 434.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 430.50 4 169.40
Інші доходи 2160 67.20 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 3 497.70 4 169.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 137.80 3 833.50
Інші витрати 2165 335.20 309.30
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 3 473.00 4 142.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 24.70 26.60
Податок на прибуток 2300 3.20 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 21.50 26.60