Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАР РІСАЙКЛІНГ"

#32068819

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 1 384.70 1 222.80
первісна вартість 1011 2 662.70 2 842.00
знос 1012 1 278.00 1 619.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 384.70 1 222.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 509.60 311.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 3 935.10 5 030.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 936.80 3 473.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 203.70 542.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 7 585.20 9 357.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 8 969.90 10 580.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.50 16.50
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 383.50 2 788.20
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 400.00 2 804.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 5 633.90 6 268.40
розрахунками з бюджетом 1620 51.20 65.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 19.00 19.10
розрахунками зі страхування 1625 34.50 42.70
розрахунками з оплати праці 1630 126.00 143.20
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 724.30 1 255.80
Усього за розділом III 1695 6 569.90 7 775.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 8 969.90 10 580.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 87 465.00 102 463.60
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 3.90 11.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 87 468.90 102 474.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 86 974.10 102 081.70
Інші операційні витрати 2180 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 86 974.10 102 081.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 494.80 392.90
Податок на прибуток 2300 90.10 75.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 404.70 317.90