Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ ЕФ СІ БІГ АЙДІАС"

#31992454

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 301.60 238.50
первісна вартість 1011 757.40 773.60
знос 1012 455.80 535.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 301.60 238.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 10.30 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 4 726.70 3 051.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 24.70 22.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 227.20 895.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 778.00 1 604.20
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 34.80
Інші оборотні активи 1190 25.50 26.30
Усього за розділом II 1195 7 792.40 5 633.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 8 094.00 5 872.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14.00 14.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 595.50 4 443.20
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 609.50 4 457.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 4 313.30 385.70
розрахунками з бюджетом 1620 719.60 673.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 219.30 95.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 451.60 355.70
Усього за розділом III 1695 5 484.50 1 415.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 8 094.00 5 872.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 32 923.00 32 731.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 30 471.30 29 951.60
Інші операційні доходи 2120 181.60 349.60
Інші операційні витрати 2180 297.60 292.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 33 104.60 33 080.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 30 768.90 30 243.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 335.70 2 837.20
Податок на прибуток 2300 432.00 524.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 903.70 2 313.00