Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (5)
Історія
ЄДРПОУ (16)
Дозвільні документи
Ліцензії (19)
Перевірки (9)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!"

#31978272

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 23 571.00 8 709.00
первісна вартість 1001 58 000.00 58 677.00
накопичена амортизація 1002 34 429.00 49 968.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 29 678.00 48 952.00
Основні засоби 1010 303 889.00 293 532.00
первісна вартість 1011 744 636.00 777 033.00
знос 1012 440 747.00 483 501.00
Усього за розділом I 1095 357 138.00 351 193.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 314 225.00 473 602.00
Виробничі запаси 1101 130 514.00 217 512.00
Незавершене виробництво 1102 19 695.00 20 018.00
Готова продукція 1103 11 521.00 18 474.00
Товари 1104 152 495.00 217 598.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 055 461.00 2 428 436.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 557.00 4 196.00
з бюджетом 1135 396.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 617.00 11 998.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 11 941.00
Рахунки в банках 1167 11 941.00
Витрати майбутніх періодів 1170 825.00 866.00
Інші оборотні активи 1190 90 125.00 50 534.00
Усього за розділом II 1195 2 467 810.00 2 981 969.00
Баланс 1300 2 824 948.00 3 333 162.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 233 007.00 233 007.00
Капітал у дооцінках 1405 22 444.00 22 444.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -241 521.00 -257 564.00
Усього за розділом I 1495 13 930.00 -2 113.00
Довгострокові кредити банків 1510 557 482.00 528 482.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 283 693.00 471 735.00
Усього за розділом II 1595 841 175.00 1 000 217.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 9 500.00
товари, роботи, послуги 1615 1 559 657.00 1 855 747.00
розрахунками з бюджетом 1620 34 035.00 13 847.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 500.00
розрахунками зі страхування 1625 551.00 1.00
розрахунками з оплати праці 1630 5 450.00 3 502.00
за одержаними авансами 1635 1 058.00 430.00
Поточні забезпечення 1660 865.00 2 395.00
Інші поточні зобов’язання 1690 358 727.00 459 136.00
Усього за розділом ІІІ 1695 1 969 843.00 2 335 058.00
Баланс 1900 2 824 948.00 3 333 162.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 638 639.00 1 784 152.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 136 488.00 1 361 028.00
Валовий: прибуток 2090 502 151.00 423 124.00
Інші операційні доходи 2120 150 195.00 240 854.00
Адміністративні витрати 2130 56 996.00 68 867.00
Витрати на збут 2150 188 852.00 271 975.00
Інші операційні витрати 2180 213 925.00 261 458.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 192 573.00 61 678.00
Інші доходи 2240 214.00 11 789.00
Фінансові витрати 2250 45 364.00 58 145.00
Інші витрати 2270 159 402.00 5 888.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 9 434.00
збиток 2295 11 979.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 064.00 -11 403.00
збиток 2355 16 043.00 1 969.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -16 043.00 -1 969.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 664 062.00 580 927.00
Витрати на оплату праці 2505 99 802.00 92 756.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 19 847.00 19 121.00
Амортизація 2515 58 799.00 64 077.00
Інші операційні витрати 2520 474 759.00 462 922.00
Разом 2550 1 317 269.00 1 219 803.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 955 593.00 2 223 594.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 4 167.00 12 440.00
Надходження від повернення авансів 3020 2 715.00 1 897.00
Інші надходження 3095 1 283.00 1 404.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 1 507 519.00 2 077 757.00
Праці 3105 80 957.00 73 947.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 21 727.00 20 602.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 270 374.00 304 923.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 5 564.00 9 785.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 50 718.00 72 424.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 214 092.00 222 714.00
Витрачання на оплату авансів 3135 42 035.00 6 152.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 33 300.00 65 232.00
Інші витрачання 3190 28 683.00 25 073.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -20 837.00 -334 351.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Інші надходження 3250 143 240.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 143 240.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 71 246.00 190 923.00
Погашення позик 3350 38 500.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 32 746.00 190 923.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11 909.00 -188.00
Залишок коштів на початок року 3405 152.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 32.00 36.00
Залишок коштів на кінець року 3415 11 941.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008