Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЙ АВІА КАРГО"

#31957289

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 567.40 407.40
первісна вартість 1011 1 314.40 1 411.80
знос 1012 747.00 1 004.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 567.40 407.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 93.70 78.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 802.20 1 344.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 25.30 53.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 114.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 280.20 383.10
Витрати майбутніх періодів 1170 69.80 202.00
Інші оборотні активи 1190 58.00 148.10
Усього за розділом II 1195 1 329.20 2 324.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 896.60 2 731.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14.00 14.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 775.80 800.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 789.80 814.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 96.60
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 865.30 1 446.90
розрахунками з бюджетом 1620 233.00 95.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 98.70 5.40
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 8.50 278.20
Усього за розділом III 1695 1 106.80 1 916.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 896.60 2 731.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 926.00 9 612.90
Інші операційні доходи 2120 70.90 80.10
Інші доходи 2240 113.10 69.60
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8 110.00 9 762.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 6 839.70 7 532.30
Інші операційні витрати 2180 1 174.10 1 302.30
Інші витрати 2270 66.10 209.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 8 079.90 9 044.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 30.10 718.50
Податок на прибуток 2300 5.40 129.30
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 24.70 589.20