Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРОГОБИЦЬКА КАВА"

#31945713

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 32.00 31.30
первісна вартість 1011 74.70 74.70
знос 1012 42.70 43.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 32.00 31.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 74.50 86.40
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 5.50 12.00
Витрати майбутніх періодів 1170 2.00 2.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 82.00 100.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 114.00 131.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40.70 40.70
Додатковий капітал 1410 31.80 31.80
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17.80 0.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 90.30 72.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 8.90 33.00
розрахунками з бюджетом 1620 5.30 5.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 5.30 4.40
розрахунками зі страхування 1625 2.20 5.20
розрахунками з оплати праці 1630 7.30 15.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 23.70 59.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 114.00 131.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 218.20 304.10
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 299.00 320.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 517.20 624.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 197.70 569.80
Інші операційні витрати 2180 0.00 0.00
Інші витрати 2270 295.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 492.70 569.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 24.50 54.30
Податок на прибуток 2300 4.40 9.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 20.10 44.50