Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАПРИНТ СЕРВІС"

#31867934

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 37.90 30.40
первісна вартість 1001 578.80 599.90
накопичена амортизація 1002 540.90 569.50
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 7 110.00 8 887.80
первісна вартість 1011 27 171.30 30 022.20
знос 1012 20 061.30 21 134.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 7 147.90 8 918.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 5 858.20 6 647.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 9 831.20 11 585.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 13.70 74.70
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 857.10 1 927.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 984.40 16 725.10
Витрати майбутніх періодів 1170 5.30 70.50
Інші оборотні активи 1190 286.90 286.60
Усього за розділом II 1195 21 836.80 37 317.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 28 984.70 46 235.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2 000.00 2 000.00
Додатковий капітал 1410 286.60 286.60
Резервний капітал 1415 11.70 11.70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19 673.90 30 598.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 21 972.20 32 897.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 2 500.00 7 765.80
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 256.70 1 479.20
розрахунками з бюджетом 1620 1 500.80 2 148.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 693.30 892.90
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 755.00 1 945.10
Усього за розділом III 1695 7 012.50 13 338.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 28 984.70 46 235.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 102 995.90 67 742.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 41 486.10 25 881.90
Інші операційні доходи 2120 29.90 46.40
Інші операційні витрати 2180 48 826.50 34 508.20
Інші доходи 2240 767.10 1.30
Інші витрати 2270 85.80 59.90
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 103 792.90 67 789.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 90 398.40 60 450.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 13 394.50 7 339.70
Податок на прибуток 2300 2 467.00 1 389.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 10 927.50 5 950.10