Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (35)
ДАБІ (4) Перевірки (19)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

#31793056

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 6 066.00 6 119.00
первісна вартість 1001 11 779.00 12 971.00
накопичена амортизація 1002 5 713.00 6 852.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 731.00 14 331.00
Основні засоби 1010 222 762.00 265 831.00
первісна вартість 1011 525 982.00 605 141.00
знос 1012 303 220.00 339 310.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 19 010.00 26 001.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 141.00 108.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 261 710.00 312 390.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 2 669.00 2 092.00
Виробничі запаси 1101 2 669.00 2 092.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 115 927.00 7 802.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 3 908.00 9 753.00
з бюджетом 1135 32.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 43 368.00 115 508.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 27 084.00 139 983.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 27 084.00 139 983.00
Витрати майбутніх періодів 1170 168.00 256.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 4 135.00 10 944.00
Усього за розділом II 1195 197 291.00 286 338.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 459 001.00 598 728.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 199 201.00 199 201.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 0.00 0.00
Додатковий капітал 1410 24.00 20.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 219 128.00 304 040.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 418 353.00 503 261.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 106.00 107.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 7 208.00 7 770.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 7 208.00 7 770.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 7 314.00 7 877.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 130.00 3 634.00
розрахунками з бюджетом 1620 2 230.00 6 231.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 155.00 3 840.00
розрахунками зі страхування 1625 1 283.00 1 391.00
розрахунками з оплати праці 1630 4 814.00 4 973.00
за одержаними авансами 1635 23 761.00 71 361.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 116.00 0.00
Усього за розділом ІІІ 1695 33 334.00 87 590.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 459 001.00 598 728.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 528 177.00 385 540.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 383 232.00 313 248.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 144 945.00 72 292.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 24 772.00 21 241.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 63 202.00 59 445.00
Витрати на збут 2150 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 5 931.00 5 655.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 100 584.00 28 433.00
збиток 2195 0.00 0.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 5 166.00 5 247.00
Інші доходи 2240 4 289.00 114 816.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 0.00 8.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 6 466.00 118 960.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 103 573.00 29 528.00
збиток 2295 0.00 0.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -18 612.00 -5 344.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 84 961.00 24 184.00
збиток 2355 0.00 0.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 84 961.00 24 184.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 205 163.00 158 113.00
Витрати на оплату праці 2505 144 172.00 135 342.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 30 297.00 27 771.00
Амортизація 2515 38 671.00 34 993.00
Інші операційні витрати 2520 34 062.00 22 129.00
Разом 2550 452 365.00 378 348.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 992 012.00 1 992 012.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 992 012.00 1 992 012.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 42.65 12.14
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 42.65 12.14
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 956 715.00 460 384.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 1.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 0.00 0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.00 0.00
Надходження від повернення авансів 3020 5 234.00 1 496.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5 164.00 5 244.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3 583.00 222.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 48 066.00 10 678.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 388 159.00 266 950.00
Праці 3105 115 291.00 107 978.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 30 156.00 28 057.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 101 534.00 70 721.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 14 697.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 55 055.00 34 300.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 31 782.00 947.00
Витрачання на оплату авансів 3135 721.00 1 011.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 370.00 1 784.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 1 535.00 1 674.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 2 879.00 3 321.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 378 117.00 -3 471.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 0.00
необоротних активів 3260 0.00 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 175.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0.00 -175.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 0.00 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 0.00 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 265 218.00 57 277.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -265 218.00 -57 277.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 112 899.00 -60 923.00
Залишок коштів на початок року 3405 27 084.00 88 007.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 139 983.00 27 084.00