Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"

#31586485

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 33.30
первісна вартість 1001 79.90
накопичена амортизація 1002 46.60
Незавершені капітальні інвестиції 1005 152.60 152.60
Основні засоби: 1010 122.80 87.10
первісна вартість 1011 538.10 538.10
знос 1012 415.30 451.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 29.30 29.30
Усього за розділом I 1095 338.00 269.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 772.20 452.80
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 695.00 312.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 6 825.70 0.80
Інші оборотні активи 1190 712.20 3 632.80
Усього за розділом II 1195 9 005.10 4 398.50
Баланс 1300 9 343.10 4 667.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 33.00 33.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 019.30 3 008.10
Усього за розділом I 1495 3 052.30 3 041.10
товари, роботи, послуги 1615 473.50 1.20
розрахунками з бюджетом 1620 0.80 1.20
розрахунками зі страхування 1625 6.00
розрахунками з оплати праці 1630 22.00
Інші поточні зобов'язання 1690 5 788.50 1 624.00
Усього за розділом III 1695 6 290.80 1 626.40
Баланс 1900 9 343.10 4 667.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 128.30 54 341.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 48.10 41 116.30
Інші операційні витрати 2180 91.40 13 073.70
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 128.30 54 341.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 139.50 54 190.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -11.20 151.00
Податок на прибуток 2300 27.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -11.20 123.80