Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНК-ЛАБОРАТОРІЯ"

#31457227

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 74.30 1 354.30
первісна вартість 1011 844.50 2 132.10
знос 1012 770.20 777.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 136.70 134.60
Усього за розділом I 1095 211.00 1 488.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 626.30 7 339.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 638.00 1 858.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 10.90 582.40
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27.70 178.50
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 147.30 2 520.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 1 450.20 12 478.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 1 661.20 13 967.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11.80 11.80
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 485.80 11 582.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 497.60 11 594.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 56.10 144.20
розрахунками з бюджетом 1620 107.40 2 221.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 107.40 2 093.20
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.10 7.10
Усього за розділом III 1695 163.60 2 373.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 1 661.20 13 967.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 45 529.60 11 887.20
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 8.50 2.10
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 45 538.10 11 889.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 9 685.70
Інші операційні витрати 2180 33 209.30 1 604.40
Інші витрати 2270 12.60 2.10
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 33 221.90 11 292.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 12 316.20 597.10
Податок на прибуток 2300 2 219.20 107.50
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 10 097.00 489.60