Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (3) Перевірки (5)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАЙТ"

#31364138

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 482.30 1 573.30
Основні засоби: 1010 11 514.50 14 261.70
первісна вартість 1011 16 211.70 22 251.90
знос 1012 4 697.20 7 990.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 14 996.80 15 835.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 463.50 444.40
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 523.90 71.40
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 78.10 147.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 552.50 179.70
Витрати майбутніх періодів 1170 3.80 4.40
Інші оборотні активи 1190 3.10 3.00
Усього за розділом II 1195 1 624.90 850.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 16 621.70 16 685.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000.00 16 100.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 947.20 921.70
Неоплачений капітал 1425 3 932.00 3 330.00
Усього за розділом I 1495 11 015.20 13 691.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 695.00 396.40
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 3 479.70 2 328.20
товари, роботи, послуги 1615 17.70 18.80
розрахунками з бюджетом 1620 183.20 5.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 177.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 15.00 18.00
розрахунками з оплати праці 1630 198.20 210.10
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 17.70 17.10
Усього за розділом III 1695 3 911.50 2 597.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 16 621.70 16 685.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13 806.90 16 934.30
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 319.20 524.70
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 14 126.10 17 459.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 14 841.70 13 510.80
Інші операційні витрати 2180 1 067.10 1 543.10
Інші витрати 2270 2 242.80 1 421.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 18 151.60 16 475.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -4 025.50 983.30
Податок на прибуток 2300 0.00 177.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -4 025.50 806.30