Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ВІСНИК"

#31188511

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 247.20 217.40
первісна вартість 1011 888.10 917.60
знос 1012 640.90 700.20
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 247.20 217.40
II. Оборотні активи Запаси 1100 712.80 64.10
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 110.90 2 502.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 032.50 3 628.50
Інші оборотні активи 1190 1 064.50 1 064.50
Усього за розділом II 1195 4 920.70 6 398.80
Баланс 1300 5 167.90 6 616.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 24.00 24.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 637.60 5 010.90
Усього за розділом I 1495 4 661.60 5 034.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 123.60 217.40
розрахунками з бюджетом 1620 330.70 47.50
розрахунками зі страхування 1625 39.90 9.90
розрахунками з оплати праці 1630 12.10 15.10
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 1 291.40
Усього за розділом III 1695 506.30 1 581.30
Баланс 1900 5 167.90 6 616.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9 576.50 7 752.60
Інші доходи 2160 200.70 195.20
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 9 777.20 7 947.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 6 428.10 3 532.10
Інші витрати 2165 2 187.50 2 907.30
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 8 615.60 6 439.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 161.60 1 508.40
Податок на прибуток 2300 209.10 271.50
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 952.50 1 236.90