Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (26)

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНСТІЛ" КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРКАМП ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

#31071972

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
первісна вартість 1011 106.00 106.00
знос 1012 106.00 106.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 25 203.40 23 232.60
Усього за розділом I 1095 25 203.40 23 232.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 14.30 14.60
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 171.10 1 600.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 205.90 20.40
Усього за розділом II 1195 2 391.30 1 635.60
Баланс 1300 27 594.70 24 868.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 163.20 163.20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 909.70 9 800.70
Усього за розділом I 1495 11 072.90 9 963.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.80 0.70
товари, роботи, послуги 1615 8.00 47.00
розрахунками зі страхування 1625 0.10
розрахунками з оплати праці 1630 0.30
Інші поточні зобов'язання 1690 16 512.60 14 856.60
Усього за розділом III 1695 16 521.00 14 903.60
Баланс 1900 27 594.70 24 868.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Інші операційні доходи 2120 38.70 75.90
Інші операційні витрати 2180 56.90 524.10
Інші доходи 2240 880.00 455.00
Інші витрати 2270 1 970.80 391.80
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 918.70 530.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 2 027.70 915.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -1 109.00 -385.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1 109.00 -385.00