Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (6)
Історія
ЄДРПОУ (30)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОБУД"

#31063081

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 13.80 31.50
первісна вартість 1001 18.40 40.70
накопичена амортизація 1002 4.60 9.20
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 262.40 514.50
первісна вартість 1011 1 136.70 1 499.40
знос 1012 874.30 984.90
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 276.20 546.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 3.30 7.40
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2 132.60 2 030.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 298.90 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 1.70
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3.30 797.40
Витрати майбутніх періодів 1170 4.30 2.50
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 2 442.40 2 839.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 2 718.60 3 385.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12.00 12.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 3.00 3.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 302.10 1 543.90
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 317.10 1 558.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1 060.20 844.20
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 39.80 55.40
розрахунками з бюджетом 1620 48.30 191.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 48.30 59.30
розрахунками зі страхування 1625 0.00 171.60
розрахунками з оплати праці 1630 253.20 563.40
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 341.30 982.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 2 718.60 3 385.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 23 252.90 27 095.10
Інші операційні доходи 2120 563.60 250.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 23 816.50 27 345.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 18 092.90 20 593.20
Інші операційні витрати 2180 4 246.10 5 255.70
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 22 339.00 25 848.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 477.50 1 496.20
Податок на прибуток 2300 265.90 269.30
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 211.60 1 226.90