Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТП 08-13"

#31037004

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 84.00
Основні засоби: 1010 983.80 572.90
первісна вартість 1011 4 697.70 4 781.60
знос 1012 3 713.90 4 208.70
Усього за розділом I 1095 1 067.80 572.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 306.10 722.40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 654.50 300.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 49.60 110.70
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4.00 3.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 919.00 1 012.00
Витрати майбутніх періодів 1170 74.30 68.30
Усього за розділом II 1195 2 007.50 2 217.70
Баланс 1300 3 075.30 2 790.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 447.30 447.30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 547.50 643.00
Усього за розділом I 1495 1 994.80 1 090.30
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 100.30 90.10
товари, роботи, послуги 1615 79.10 776.80
розрахунками з бюджетом 1620 307.00 220.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.30
розрахунками зі страхування 1625 68.10 62.00
розрахунками з оплати праці 1630 260.00 243.70
Інші поточні зобов'язання 1690 266.00 307.00
Усього за розділом III 1695 1 080.50 1 700.30
Баланс 1900 3 075.30 2 790.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8 657.30 10 013.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 8 614.80 9 267.70
Інші операційні доходи 2120 13.00 10.70
Інші операційні витрати 2180 970.20 987.80
Інші доходи 2240 10.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 8 680.50 10 024.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 9 585.00 10 255.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -904.50 -231.30
Податок на прибуток 2300 0.30
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -904.50 -231.60