Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) ДАБІ (103) Перевірки (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №14"

#30731879

Фінансова звітність за 2020 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 1.00 0.00
первісна вартість 1001 30.00 30.00
накопичена амортизація 1002 29.00 30.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 282.00 282.00
Основні засоби 1010 33 527.00 41 665.00
первісна вартість 1011 48 212.00 60 817.00
знос 1012 14 685.00 19 152.00
Інвестиційна нерухомість 1015 42.00 32.00
первісна вартість 1016 292.00 292.00
знос 1017 250.00 260.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 366.00 366.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 133.00 738.00
Відстрочені податкові активи 1045 839.00 839.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 35 190.00 43 922.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 13 862.00 21 181.00
Виробничі запаси 1101 7 841.00 11 881.00
Незавершене виробництво 1102 1 179.00 7 037.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 4 842.00 2 263.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 652.00 2 293.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00 0.00
з бюджетом 1135 1.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 926.00 15 097.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 51 422.00 99 063.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 12 652.00 99 063.00
Витрати майбутніх періодів 1170 43.00 1 715.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 232.00 175.00
Усього за розділом II 1195 80 138.00 139 524.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 46.00 0.00
Баланс 1300 115 374.00 183 446.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 257.00 7 257.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 1 105.00 1 105.00
Додатковий капітал 1410 224.00 224.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 562.00 562.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 269.00 20 134.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 17 417.00 29 282.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 0.00 0.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 90 908.00 139 319.00
розрахунками з бюджетом 1620 1 514.00 8 000.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 162.00 138.00
розрахунками з оплати праці 1630 738.00 718.00
за одержаними авансами 1635 2.00 2.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 1 734.00 1 134.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 2 899.00 4 853.00
Усього за розділом ІІІ 1695 97 957.00 154 164.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 115 374.00 183 446.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 531 588.00 258 309.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 498 755.00 245 560.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 32 833.00 12 749.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 27 398.00 8 470.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 5 804.00 4 110.00
Витрати на збут 2150 34.00 32.00
Інші операційні витрати 2180 44 394.00 25 094.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 9 999.00 0.00
збиток 2195 0.00 8 017.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 1 873.00 3 947.00
Інші доходи 2240 0.00 15.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 7.00 0.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 41.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 11 865.00 0.00
збиток 2295 0.00 4 096.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 11 865.00 0.00
збиток 2355 0.00 4 096.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0.00 0.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0.00 0.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 865.00 -4 096.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 478 576.00 233 018.00
Витрати на оплату праці 2505 39 210.00 27 263.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 7 322.00 5 236.00
Амортизація 2515 4 480.00 3 233.00
Інші операційні витрати 2520 8 346.00 5 340.00
Разом 2550 537 934.00 274 090.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00