Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Зовнішня інформація (3)
Дозвільні документи
Ліцензії (23)
Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФАТЕКС"

#30481196

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 270.20 10 270.20
Основні засоби: 1010 48 140.20 45 206.70
первісна вартість 1011 62 765.10 66 191.10
знос 1012 14 624.90 20 984.40
Усього за розділом I 1095 58 410.40 55 476.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 99 523.30 160 434.30
у тому числі готова продукція 1103 57 790.30 99 772.70
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 101 102.80 33 260.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.10 9.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 82 583.80 126 630.70
Г роші та їх еквіваленти 1165 19 182.20 73 125.50
Інші оборотні активи 1190 32 433.40 19 025.70
Усього за розділом II 1195 334 825.60 412 485.80
Баланс 1300 393 236.00 467 962.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25 529.20 38 839.90
Усього за розділом I 1495 25 529.20 38 839.90
товари, роботи, послуги 1615 283 766.20 369 885.60
розрахунками з бюджетом 1620 2 811.30 6 693.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 479.10 2 577.60
розрахунками зі страхування 1625 44.10 58.40
розрахунками з оплати праці 1630 284.60 296.10
Інші поточні зобов'язання 1690 80 800.60 52 189.60
Усього за розділом III 1695 367 706.80 429 122.80
Баланс 1900 393 236.00 467 962.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 327 076.10 415 592.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 230 940.10 379 795.30
Інші операційні доходи 2120 3 647.80 129.30
Інші операційні витрати 2180 83 909.30 26 108.20
Інші доходи 2240 358.00 270.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 331 081.90 415 992.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 314 849.40 405 903.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 16 232.50 10 088.70
Податок на прибуток 2300 2 921.90 1 816.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 13 310.60 8 272.70