Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (82)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕНТРАНСБУД-"ОСНОВА"

#30361653

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 54.10 49.30
первісна вартість 1011 184.00 184.00
знос 1012 129.90 134.70
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 54.10 49.30
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Поточна дебіторська заборгованість 1155 0.80 10.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.00 0.60
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.10
Усього за розділом II 1195 1.80 11.30
Баланс 1300 55.90 60.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 431.90 431.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -426.10 -413.80
Усього за розділом I 1495 5.80 18.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 24.80
розрахунками з бюджетом 1620 17.40 17.70
розрахунками зі страхування 1625 0.80 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 2.60 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 29.30 0.00
Усього за розділом III 1695 50.10 42.50
Баланс 1900 55.90 60.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 440.50 425.60
Інші доходи 2160 0.00 145.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 0.00 570.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 247.80
Інші витрати 2165 428.50 319.90
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 428.50 567.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 12.10 3.50
Податок на прибуток 2300 2.20 0.60
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 9.90 2.90