Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (83)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "С.Л.В."

#30184757

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 178.40 152.10
первісна вартість 1011 766.60 759.60
знос 1012 588.20 607.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 13 469.90 13 469.90
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 13 648.30 13 622.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 395.00 523.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 6.80 2.40
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28.70 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 8 682.30 12 906.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.20 0.10
Усього за розділом II 1195 9 113.00 13 432.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 22 761.30 27 054.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17 146.50 17 146.50
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 154.10 5 331.60
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 22 300.60 22 478.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.50 0.40
розрахунками з бюджетом 1620 10.70 38.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 10.70 34.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 449.50 4 537.50
Усього за розділом III 1695 460.70 4 576.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 22 761.30 27 054.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 226.40 272.20
Інші операційні доходи 2120 663.60 1 460.00
Інші доходи 2240 1 692.30 1 767.50
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 582.30 3 499.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 48.50 65.20
Інші операційні витрати 2180 722.20 1 606.60
Інші витрати 2270 0.00 2.90
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 770.70 1 674.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 811.60 1 825.00
Податок на прибуток 2300 34.10 10.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 777.50 1 814.30