Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2013 2014 2015 2016 2017
Зовнішня інформація (11)
Дозвільні документи
Ліцензії (281)
Будівництво (49) Перевірки (424)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

#30019775

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 2 535 055.00 2 674 398.00
первісна вартість 1001 3 417 072.00 3 966 362.00
накопичена амортизація 1002 882 017.00 1 291 964.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 146 737.00 16 812 993.00
Основні засоби 1010 165 039 821.00 228 961 712.00
первісна вартість 1011 165 472 139.00 233 163 718.00
знос 1012 432 318.00 4 202 006.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00
первісна вартість 1016 0.00
знос 1017 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
первісна вартість 1021 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 305 789.00 283 418.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 741.00 526.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00
Гудвіл 1050 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 186 028 143.00 248 733 047.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 3 636 984.00 4 198 812.00
Виробничі запаси 1101 2 067 454.00 2 255 219.00
Незавершене виробництво 1102 22 953.00 15 957.00
Готова продукція 1103 1 540 972.00 1 925 111.00
Товари 1104 5 605.00 2 525.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00
Векселі одержані 1120 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 139 854.00 9 091 918.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 222 025.00 238 970.00
з бюджетом 1135 6 197 275.00 185 924.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 907 093.00 761.00
з нарахованих доходів 1140 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 37 300.00 314 780.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 365 059.00 145 543.00
Готівка 1166 762.00 701.00
Рахунки в банках 1167 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 32 424.00 23 373.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00
Інші оборотні активи 1190 309 942.00 378 622.00
Усього за розділом II 1195 10 940 863.00 14 577 942.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 196 969 006.00 263 310 989.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 080 769.00 4 285 069.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00
Капітал у дооцінках 1405 126 231 432.00 183 323 675.00
Додатковий капітал 1410 1 335 271.00 1 335 271.00
Емісійний дохід 1411 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00
Резервний капітал 1415 578 119.00 578 119.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24 483 066.00 13 004 445.00
Неоплачений капітал 1425 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00
Інші резерви 1435 0.00
Усього за розділом I 1495 156 708 657.00 202 526 579.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 14 877 871.00 25 564 865.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 549 700.00 1 780 781.00
Довгострокові забезпечення 1520 5 132 407.00 4 922 040.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00
Страхові резерви 1530 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00
Призовий фонд 1540 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00
Усього за розділом II 1595 22 559 978.00 32 267 686.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 6 427 590.00 12 956 175.00
Векселі видані 1605 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 794 429.00 2 755 844.00
товари, роботи, послуги 1615 848 686.00 1 336 940.00
розрахунками з бюджетом 1620 1 727 297.00 4 490 281.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 1 090 735.00
розрахунками зі страхування 1625 45 042.00 50 025.00
розрахунками з оплати праці 1630 202 509.00 236 907.00
за одержаними авансами 1635 1 375 046.00 443 781.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00
Поточні забезпечення 1660 2 444 842.00 2 823 730.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 3 834 930.00 3 423 041.00
Усього за розділом ІІІ 1695 17 700 371.00 28 516 724.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00
Баланс 1900 196 969 006.00 263 310 989.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 86 377 776.00 90 119 750.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 73 262 120.00 67 521 940.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00
Валовий: прибуток 2090 13 115 656.00 22 597 810.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00
Інші операційні доходи 2120 391 273.00 455 741.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00
Адміністративні витрати 2130 1 345 854.00 1 330 547.00
Витрати на збут 2150 156 048.00 279 551.00
Інші операційні витрати 2180 3 891 335.00 2 185 060.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 8 113 692.00 19 258 393.00
Дохід від участі в капіталі 2200 54 926.00
Інші фінансові доходи 2220 28 828.00 8 295.00
Інші доходи 2240 348 407.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00
Фінансові витрати 2250 2 591 365.00 855 631.00
Втрати від участі в капіталі 2255 34 471.00 0.00
Інші витрати 2270 1 954 870.00 0.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 3 561 814.00 18 814 390.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -639 687.00 -3 276 356.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2 922 127.00 15 538 034.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 69 686 352.00 68 153 959.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00
Інший сукупний дохід 2445 604 523.00 1 277 115.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 70 290 875.00 69 431 074.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 12 635 864.00 12 397 994.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 57 655 011.00 57 033 080.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 60 577 138.00 72 571 114.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 2 674 307.00 2 994 272.00
Витрати на оплату праці 2505 5 344 327.00 3 818 237.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 833 625.00 677 932.00
Амортизація 2515 19 142 256.00 10 608 708.00
Інші операційні витрати 2520 50 660 842.00 53 217 949.00
Разом 2550 78 655 357.00 71 317 098.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 9 522 375 263.00 9 068 375 263.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 9 522 375 263.00 9 068 375 263.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.31 1.71
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.31 1.71
Дивіденди на одну просту акцію 2650 1.55 2.30

J0901005 Звіт про власний капітал

S0103354